بیوگرافی گروه t-ara Date : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ | Comment :


[تصویر: 8o4fwvpeaiqi0s9bu67k.jpg]

نام و نام خوانوادگی : Ham Eun Jung
نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 함은정

نام در گروه : EunJung

تاریخ تولد : December 12, 1988

سن : ۲۳ سال (کچولو تر می خوره)

نقش در گروه : خواننده اصلی، خواننده رپ اصلی، رقصنده اصلی , لیدر
نام و نام خوانوادگی : Park Sun Young

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 박선영

نام در گروه : Hyomin

تاریخ تولد : May 30, 1989

سن : ۲۲ سال

نقش در گروه : خواننده، رپر، رقصنده

[تصویر: esznk20uw2xthr3vhzf.jpg]

نام و نام خوانوادگی : Ryu Hwa Young

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 류화영

نام در گروه : Hwayoung

تاریخ تولد : April 22, 1993

سن : ۱۸ سال

نقش در گروه : رپر، خواننده زیر

[تصویر: normal_77a546308b9f338f6fa1e75ce9bdf4db_large.png]

نام و نام خوانوادگی : Park Soyeon

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 박소연

نام در گروه : Soyeon

تاریخ تولد : October 5, 1987

سن : ۲۴ سال

نقش در گروه : خواننده اصلی

نام و نام خوانوادگی : Park Ji Yeon 

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 박지연

نام در گروه : Jiyeon

تاریخ تولد : June 7, 1993

سن : ۱۸ سال

نقش در گروه : خواننده، رقصنده اصلی

 

نام و نام خوانوادگی : Lee Ji Hyu

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 이지현

نام در گروه : Qri

تاریخ تولد : December 12, 1986

سن : ۲۵ سال

نقش در گروه : زیر خواننده

[تصویر: Boram_featured.jpg]

نام و نام خوانوادگی : Jeon Bo Ram

نام و نام خوانوادگی به زبان کره ا ی : 전보람

نام در گروه : Boram

تاریخ تولد : March 22, 1986 

سن : ۲۵ سال

نقش در گروه : زیر خواننده